Tràmits Online

És un punt d’accés únic per realitzar les gestions públiques, sense condicionaments horaris ni d’espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics.

Mitjançant la signatura digital podeu operar amb diferents administracions via on-line.
L’idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet.

El perfil del contractant es un instrument de transparència i accés públic a l’activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic i recull la informació relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes i és el medi de difusió de les licitacions d’aquesta empresa municipal.

Oblideu-vos del paper: l’e.FACT servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes i els seus proveïdors per a la recepció de les factures electròniques

Notificacions electròniques per usuaris i administració.

Validació de documents emesos